Algemene voorwaarden

Mr. Roland Kok te Tiel

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Notaris: de notaris(sen), hun waarnemer(s) en zijn/hun medewerkers die (mede) met de uitvoering van de opdrachten zijn belast.
 2. Opdrachtgever: de natuurlijke en/of rechtsperso(o)n(en) die (mede) de opdracht geeft/geven tot dienstverlening.
 3. Opdracht: de overeenkomst in de zin van artikel 7:400 Burgerlijk Wetboek waarbij de notaris zich jegens de opdrachtgever verplicht tot het verrichten van bepaalde diensten. Alle opdrachten worden met uitsluiting van artikel 7:404 Burgerlijk Wetboek en artikel 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek aanvaard.
 4. Opdrachtnemer: Notaris Mr. R.P. Kok (handelsnaam: Notariskpraktijk Mr. Roland Kok te Tiel). Ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De werking van artikel 7:404 Burgerlijk Wetboek wordt dan ook uitdrukkelijk uitgesloten. Treedt het notariskantoor naar buiten als besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, dan is deze vennootschap enige opdrachtnemer. Waar in deze voorwaarden wordt gesproken van de notaris, wordt daarmee tevens bedoeld de hiervoor bedoelde vennootschap.De notaris is bevoegd om bij de uitvoering van de opdracht voor rekening van de opdrachtgever derden in te schakelen.
 5. Cliënt: de natuurlijke en/of rechtsperso(o)n(en) ten behoeve van wie de opdrachtnemer zijn werkzaamheden verricht.

Artikel 2. Toepassingsgebied

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de dienstverlening en alle overige werkzaamheden door de notaris, zonder enige uitzondering.
 2. De toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 3. Werkzaamheden

 1. De werkzaamheden zullen door de opdrachtnemer worden verricht met inachtneming van de voor hem als notaris geldende wettelijke en andere voorschriften.
 2. Verstrekte opdrachten worden door de opdrachtnemer uitsluitend uitgevoerd ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen daaraan in generlei opzicht rechten ontlenen.
 3. De opdrachtgever is verplicht om alle voor de behandeling van de opdracht redelijkerwijs noodzakelijk geachte gegevens aan de opdrachtnemer te verstrekken en deze zo spoedig mogelijk in kennis te stellen van eventuele wijzigingen in de verstrekte gegevens. De notaris is bevoegd om uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment waarop de opdrachtgever aan voormelde verplichting heeft voldaan. Indien opdrachtgever onvolledige, onjuiste of onbetrouwbare gegevens verstrekt aan opdrachtnemer, ten gevolge waarvan laatstgenoemde schade lijdt of extra kosten moet maken, heeft opdrachtnemer het recht om deze schade en kosten bij opdrachtgever in rekening te brengen.
 4. Indien de opdrachtgever wijzigingen wenst in de oorspronkelijke opdracht, ongeacht van welke aard deze wijzigingen mogen zijn en ongeacht de wijze waarop deze wens kenbaar gemaakt wordt, mondeling of schriftelijk, en deze wijzigingen leiden tot extra kosten in de uitvoering van de opdracht, is de opdrachtnemer gerechtigd om deze extra kosten bij de opdrachtgever in rekening te brengen.
 5. Alle door of vanwege de opdrachtgever uitgebrachte offertes vervallen indien deze niet binnen twee maanden uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard. De in de offertes opgenomen belastingen en verschotten zijn slechts indicatief en worden aangepast indien blijkt dat deze bij de uitvoering van de opdracht sinds het uitbrengen van de offerte gewijzigd zijn.
 6. Bij het inschakelen van derden zal de opdrachtnemer zoveel als mogelijk overleg met de opdrachtgever voeren en in elk geval bij de selectie van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen.

Artikel 4. Financiële en fiscale consequenties

 1. De opdrachtnemer licht de cliënten tijdig en duidelijk voor over de financiële en fiscale consequenties van zijn inschakeling.
 2. Indien de opdrachtgever door de opdrachtnemer wordt geadviseerd om nader advies in te winnen bij een fiscaal adviseur voor de fiscale consequenties van beoogde rechtshandelingen,dan is de opdrachtnemer niet aansprakelijk voor fiscale consequenties van rechtshandelingen.

Artikel 5.Tarieven en meerwerk

 1. Voor de dienstverlening zullen de op het kantoor van de opdrachtnemer voor die diensten gebruikelijke tarieven in rekening worden gebracht, tenzij tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Indien meer werkzaamheden zijn verricht dan overeengekomen, dan wel meer dan de gebruikelijke werkzaamheden zijn verricht, is de opdrachtnemer bevoegd om hier extra kosten voor in rekening te brengen door een aanvullende declaratie te verzenden ten bedrage van de meer dan gebruikelijk bestede uren, vermenigvuldigd met het toepasselijke uurtarief. De opdrachtnemer deelt tijdig aan de cliënten mee wanneer meer kosten in rekening zullen worden gebracht dan afgesproken.
 3. Opdrachtgever is naast het honorarium ook eventueel door de opdrachtnemer gemaakte extra kosten verschuldigd, zoals reiskosten, griffierechten, taxatiekosten, vertaalkosten, kadasterkosten, kosten voor het opvragen van uittreksels uit het handelsregister, de gemeentelijke basisadministratie en andere openbare registers, kosten voor overboekingen en andere geld verkeer kosten (negatieve rente banken etc.), kosten voor expres- en/of koeriersdiensten, excessieve of ongebruikelijke portokosten, poortwachter kosten en dergelijke.
 4. De opdrachtnemer mag de kosten van zijn werkzaamheden niet brengen ten laste van een andere opdracht, ander deel van de opdracht of een andere (rechts)persoon dan de opdrachtgever.

Artikel 6. Annulering opdracht

Ingeval van annulering van een opdracht is opdrachtgever in elk geval verschuldigd de kosten van de reeds verrichte werkzaamheden (uren x tarief + omzetbelasting) en de door de opdrachtnemer betaalde extra kosten, zoals hiervoor onder 5.3 bedoeld, tenzij tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer schriftelijk anders is overeengekomen. Ingeval van annulering bij een vooraf afgegeven offerte is drie/vierde deel van het totale offertebedrag verschuldigd.

Artikel 7. Betaling

 1. Het eindbedrag van de nota dient, tenzij anders vermeld, uiterlijk op de datum van het passeren van de akte, doch voor het tijdstip van passeren daarvan, te zijn bijgeschreven op een zogenaamde kwaliteitsrekening van de notaris. Het is tevens mogelijk om het verschuldigde bedrag te voldoen door een betaling via de pinautomaat op het kantoor van de notaris.
 2. Eventueel is het mogelijk om in contanten te betalen. Op grond van de Verordening beroeps- en gedragsregels en het bij die bepaling behorende reglement is het een notaris echter verboden om per transactie meer in contanten in ontvangst te nemen dan een bedrag van tweeduizend vijfhonderd euro (€ 2.500,00). Indien een betaling in contanten onder de Wwft valt, moet deze worden gemeld bij het FIU-Nederland.
 3. Indien de behandeling van de opdracht meer dan één maand vergt, heeft opdrachtnemer de bevoegdheid om tussentijds te declareren. Indien deze tussentijdse declaratie niet binnen de daarop aangegeven termijn is voldaan, mag opdrachtnemer de verdere uitvoering van zijn opdracht opschorten, totdat de betreffende declaratie is voldaan.

Artikel 8. Opdracht en kosten

 1. Bij gebreke van tijdige betaling is de opdrachtgever in verzuim zonder dat enige sommatie of in verzuimstelling behoeft te hebben plaatsgevonden en is hij aansprakelijk voor de kosten die de opdrachtnemer vanaf het moment van verstrijken van de vervaltermijn, zowel in als buiten rechte, ter inning van zijn vordering maakt, alsmede ter zake van de in verband daarmee door de opdrachtnemer ter zake de invordering bestede tijd op basis van het op kantoor voor de notaris of desbetreffende functionaris gebruikelijke uurtarief. Tevens is de opdrachtgever vanaf dat moment over die vordering de wettelijke rente verschuldigd tot de dag van werkelijke bijschrijving.
 2. Indien opdracht wordt gegeven door een ander dan de cliënt, is opdrachtnemer bevoegd om van de cliënt een bevestiging van die opdracht te verlangen.
 3. Door het verstrekken van een opdracht, respectievelijk het ondertekenen van de opdrachtbevestiging verbindt opdrachtgever zich tot betaling van de aan hem inzake de opdracht gezonden declaratie(s)/nota('s).
 4. De overeenkomst eindigt na voltooiing van de werkzaamheden en zodra de betaling van de kosten daarvan door de opdrachtgever heeft plaatsgevonden.

Indien de opdrachtgever de overeenkomst eerder wenst te beëindigen, zullen de tot dan verrichte werkzaamheden en de gemaakte onkosten (verschotten) geheel door de opdrachtgever moeten worden voldaan.

Artikel 9. Bedingen algemene voorwaarden

Alle bedingen van deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van de notaris, de kandidaat-notarissen en al de overige personen, die voor of namens de notaris werkzaam zijn, met inbegrip van hun rechtsopvolgers.

Artikel 10. Klachten

Op de dienstverlening van de notaris is de Klachten- en Geschillenregeling Notariaat van toepassing. Zie ook www.knb.nl en www.degeschillencommissie.nl.

Artikel 11. Aansprakelijkheid van de opdrachtgever

In geval een opdracht wordt verstrekt door meer dan één persoon, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de bedragen die uit hoofde van die opdracht aan de notaris verschuldigd zijn. In geval een opdracht wordt verstrekt door een natuurlijke persoon namens een rechtspersoon, is, indien deze natuurlijke persoon beschouwd kan worden als de (mede-) beleidsbepaler van deze rechtspersoon, deze natuurlijke persoon tevens in privé opdrachtgever. Bij wanbetaling door de rechtspersoon is die natuurlijke persoon derhalve persoonlijk aansprakelijk voor de betaling van de declaratie, onverschillig of de nota, al dan niet op verzoek van de opdrachtgever, ten name van een rechtspersoon is gesteld dan wel ten name van de opdrachtgever als natuurlijk persoon.

In geval van overlijden van de opdrachtgever gaan zijn rechten en verplichtingen over op zijn rechtverkrijgenden onder algemene titel.

Artikel 12. (Beroeps-)aansprakelijkheid van de notaris / Beroeps- en gedragsregels

 1. De aansprakelijkheid van de notaris is beperkt tot de dekking waarvoor een beroepsaansprakelijkheidsverzekering is afgesloten, vermeerderd met het eventuele eigen risico. In de geldende Beroeps- en gedragsregels zijn minimum normen opgenomen waaraan de verzekering moet voldoen. Indien in voorkomend geval op grond van de gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering de notaris geen recht op uitkering heeft, maar desalniettemin komt vast te staan dat de notaris aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot een bedrag, maximaal gelijk aan drie maal het notariële honorarium dat voor de betreffende dienstverlening door de notaris in rekening is gebracht.
 2. Bij het inschakelen van derden door de notaris zal steeds de nodige zorgvuldigheid in acht worden genomen. De notaris is echter voor eventuele tekortkomingen van deze derden niet aansprakelijk.
 3. De aansprakelijkheidsbeperking geldt tevens voor het geval dat de notaris aansprakelijk is voor fouten van door de notaris ingeschakelde derden of door het niet deugdelijk functioneren van bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevens, registers of andere zaken, geen uitgezonderd.
 4. De notaris houdt zich aan alle bestaande beroeps- en gedragsregels. Een uitleg van deze regels is te vinden in de

door de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie in overleg met de Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis opgestelde consumentenbrochure ‘Spelregels voor notaris en consument’. Deze brochure is te vinden op www.knb.nl en kan op verzoek worden verstrekt.

Artikel 13. Wwft

Voor de dienstverlening door de opdrachtnemer geldt de Wwft, Wet ter voorkoming van Witwassen en Financieren van Terrorisme. Dit betekent dat de notaris of de kandidaat-notaris verplicht is om cliënten te identificeren die op het notariskantoor komen voor een vorm van dienstverlening. Alle cliënten zijn dan ook verplicht om zich te legitimeren op kantoor.

De notaris is verplicht om situaties of transacties met een ongebruikelijk karakter te melden bij het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties. Volgens de wet mag de notaris de betrokkenen niet van deze melding op de hoogte brengen.

Voor alle diensten die onder de meldingsplicht vallen geldt een identificatieplicht. Als gevolg hiervan moeten alle cliënten die een dienst door de notaris willen laten verrichten zich persoonlijk identificeren. Voordat deze identificatie heeft plaatsgevonden, mag de notaris geen werkzaamheden voor de cliënt verrichten.

Identificatie kan aan de hand van de volgende documenten plaatsvinden:

- een geldig reisdocument in de zin van de Paspoortwet;

- een geldig rijbewijs;

- een document waarmee een vreemdeling zijn identiteit en verblijfsstatus kan aantonen.

Ingeval van een rechtspersoon, is het niet voldoende om de rechtspersoon aan de hand van een gewaarmerkt uittreksel van het handelsregister te identificeren. Ook de cliënt/opdrachtgever moet persoonlijk worden geïdentificeerd.

Wanneer u een afspraak hebt bij de notaris dient u altijd een geldig legitimatiebewijs te kunnen overleggen.

Artikel 14. Termijnen

Op alle termijnen die in deze algemene voorwaarden en in de tussen opdrachtgever/cliënt en opdrachtnemer gesloten overeenkomsten worden genoemd, is de Algemene Termijnenwet van toepassing.

Artikel 15. Intellectuele eigendom/Auteursrecht

 1. De notaris behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot voortbrengselen van de geest, welke hij gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de opdracht met de opdrachtgever, voor zover op die voortbrengselen in juridische zin rechten kunnen bestaan of kunnen worden gevestigd.
 2. Het is de opdrachtgever uitdrukkelijk verboden om geheel of gedeeltelijk die producten, waaronder begrepen computerbestanden, werkwijzen, adviezen, ontwerpakten of afschriften van akten en andere voortbrengselen van de geest van de notaris, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.

Artikel 16. Cessie en verpanding

Vorderingen op de notaris kunnen zonder diens uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming niet worden gecedeerd en niet worden verpand.

Artikel 17. Rechtskeuze

Op de dienstverlening en de eventuele aansprakelijkheidstelling is Nederlands recht van toepassing. Voor geschillen is uitsluitend de Nederlandse rechter of de geschillencommissie bevoegd.

Artikel 18. Privacy

Het privacybeleid van Notarisprakijk Mr. Roland Kok is opgesteld confrom de Algemene Verordening Gegevensverwerking en vastgelegd in een privacyverklaring welke te vinden is op www.notarispraktijkkok.nl.